Species Index: Trogons (Trogonidae)

Elegant Trogon

Elegant Trogon